Financiën2024-01-06T01:42:22+01:00

Financiën

Het te besteden budget van Friends of Kakot is samengesteld uit de opbrengsten van donateurs en sponsoren, schenkingen en bijdragen van de stichting Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds. Daarnaast leveren onze eigen acties ook een aardig bedrag op. 
Zoals het jaarlijks bakken en leveren van ruim 4000 wafels in november en december bij diverse grootwinkelbedrijven en aan verenigingen en organisaties. De opbrengst van de verkoop van aan onze stichting gedoneerde goederen en spullen op rommelmarkten en via Marktplaats is een welkome aanvulling op ons budget.

In het financiële verslag 2019 wordt het een en ander toegelicht. 

 

Financiën

Het te besteden budget van Friends of Kakot is samengesteld uit de opbrengsten van donateurs en sponsoren, schenkingen en bijdragen van de stichting Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds. Daarnaast leveren onze eigen acties ook een aardig bedrag op. 
Zoals het jaarlijks bakken en leveren van ruim 4000 wafels in november en december bij diverse grootwinkelbedrijven en aan verenigingen en organisaties. De opbrengst van de verkoop van aan onze stichting gedoneerde goederen en spullen op rommelmarkten en via Marktplaats is een welkome aanvulling op ons budget.

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

2020 stond wereldwijd in het teken van Covid 19.

In Cambodja werden 15 maart alle scholen preventief gesloten en een algehele Lock down afgekondigd. In Kakot sloten de basisschool en het dagverblijf. Hier en daar werd door een leerkracht voor een klein groepje kinderen lesgegeven onder het afdak van het huis. De boeren konden hun eigen grond in de omgeving blijven bewerken. Mensen die elders in de toeristensector geld verdienden kwamen werkloos terug naar Kakot.

In november gingen de scholen weer open om na 3 weken opnieuw gesloten te worden.

Dit alles doorkruisten de plannen voor 2020 die Friends of Kakot met de lokale ngo Cambodian ChildLife Foundation CCLF, aangestuurd door mrs. Karona Kong, voorbereid hadden. Zij had met behulp van Wilde Ganzen een trainingsprogramma gevolgd, gericht op lokale fondsenwerving.

Wilde Ganzen, het Elisabeth Strouvenfonds en de Stichting Friends of Kakot droegen elk een derde van het benodigde budget om lokale fondswerving mogelijk te maken bij.

In de toekomst zullen de fondswervingsactiviteiten van CCLF ertoe leiden dat een aanzienlijk percentage van de benodigde budgetten door lokale Cambodjaanse activiteiten gerealiseerd kunnen worden. De dorpelingen gaan ook een financiële bijdrage of een bijdrage in natura leveren.

Naast het faciliteren van kleuter- en basisonderwijs wilde Karona met haar CCLF zich voor lokale fondswerving in 2020 stevig gaan inzetten. Helaas is dit project voortijdig afgebroken.

Door Covid 19 hadden wij als stichting Friends of Kakot ook in Nederland grote moeite om geld in te zamelen via verkoop op marktplaats, rommelmarkt en de wafels bij supermarkten. Dankzij vrienden en bekenden, die onze wafels erg waardeerden en alsnog bestelden, konden we nog 15% van de omzet van vorige jaren behalen.

Gelukkig bleven onze donoren de stichting trouw.

Er is in 2020 een redelijke balans te zien tussen de lagere benodigde budgetten in Kakot en de verminderde inkomsten van de activiteiten van de Stichting Friends of Kakot.

Het saldo op de rekening van de stichting was per 1-1-2020     € 15498,27, het eindsaldo op 31-12-2020 € 12365,65

Voor 2021 zijn we optimistisch dat we de benodigde bedragen om de operationele kosten te kunnen afdekken, kunnen realiseren.

Gelukkig zijn de basisschool en het kinderdagverblijf begin januari weer opgestart. In het dagverblijf komen nu 6 dagen per week 45 kinderen, blij om weer te kunnen spelen en leren met elkaar.

Midden februari begint, naast het basisonderwijs, ook de Engelse les voor de groepen 3 t/m 6.

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING FRIENDS OF KAKOT 2020

 

Saldo op Triodos bankrekening per 01-01-2020

 

 

€ 15.498,27

   
INKOMSTEN 2020   UITGAVEN 2020

 

 

 

 

Inkomsten via donateurs en donaties

 

€   3.005,00

 

Kosten Triodos bankrekening en Mollie betalingen

 

€     167,62

 

 

Wafelverkoop

 

 

€     835,00

Bijdrage aan project ‘local fundraising’ via Wilde Ganzen

(w.o. salaris Karona en leerkracht kindergarten)

€  7.110,00
 

Verkoop via Marktplaats

 

 

€     305,00

   
Totaal inkomsten 2020 €  4.145,00 Totaal uitgaven 2020

 

€  7.277,62
     

Saldo op Triodos bankrekening per 31-12-2020

 

 

€ 12.365,65

 

 

 

Ramen

September 2017: de ramen van het schoolgebouw zijn gerepareerd: nieuw glas en reparatie ijzerwerk (beveiliging tegen inbraak).

Doelen

September 2017: de doelen zijn geplaatst en de sporttenue’s uitgedeeld. Nu kan er gespeeld worden.

Voetbalveld

September 2017: Het voetbalveld is geëgaliseerd en schoongemaakt.

Jaaroverzicht 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van de realisatie van het gebouw van de Kindergarten.
Acties, donaties en een schenking hebben ruim € 24.000 opgebracht. Een substantieel deel, ca. € 18.000. is bijgedragen in de bouwkosten van de Kindergarten. Deze was ultimo 2019 in gebruik en biedt onderdak aan ca. 40 peuters. De exploitatie van de Kindergarten, in belangrijke mate personele- en materiële kosten vergde ca. € 5.400.
De inkomsten en uitgaven waren vrijwel in evenwicht. Daardoor is de financiële positie ultimo 2018 vergelijkbaar met ultimo 2019.
De beschikbare middelen ultimo 2019 worden enerzijds ingezet voor het fundraising project ter plaatse en anderzijds besteed aan de lopende exploitatie van de Kindergarten.
De continuïteitsdoelstelling om de benodigde middelen voor het nieuwe exploitatiejaar reeds aan het begin van het nieuwe jaar beschikbaar te hebben is wederom gehaald.

Terugblik  Kindergarten 2017.

De kindergarten is in augustus 2017 gestart met 30 kinderen in het community center. Inmiddels heeft de Kindergarten spel- en speelmateriaal, meubeltjes, watertank, slaapspullen, handdoeken, zeep en shampoo etc.

Er is een dagprogramma, waarin vrij spelen, samen spelen, handen wassen, warme maaltijd eten, douchen  en slapen, zijn opgenomen. De kinderen zijn welkom tussen 07.00-18.00 uur. Momenteel is 1 leidster in dienst, die onregelmatig geholpen wordt door een vrijwilliger.

De kindergarten slaat goed aan bij de bewoners van Kakot: momenteel is er een wachtlijst van 15 kinderen die ook naar de Kindergarten willen komen.

Go to Top